Algemene Voorwaarden voorgoedslank.be

 

Artikel 1 

Inleiding 

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Van Beylen Suzy – eenmanszaak bedoeld. 

Van Beylen Suzy eenmanszaak Handelsregisternummer 0836593326 BTW BE 0836.593.326

 

Artikel 2 

Voorwaarden deelname online programma’s

2.1         Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s.

2.2         In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de desbetreffende productpagina’s op de website.

 

Artikel 3 

Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1         ONLINE PROGRAMMA's Ik  vind  het   belangrijk  dat  mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 30 (dertig) dagen na de start van het programma je deelname en producten kosteloos  annuleren.   Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan wellnessconsulente.suzy@gmail.com . Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Je zal dan verder niet meer aan het programma kunnen deelnemen en verwijderd worden uit de community groep(en). Je zal geen toegang meer hebben tot website of enige andere educatie. Na de 30 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

 

Artikel 4 

Betaling

4.1         Betaling kan in een keer voorafgaandelijk aan het programma en de coaching. 

4.2         Indien je niet vooraf betaald dan houd ik mij het recht voor om mijn verplichtingen op te schorten, totdat je het desbetreffende hebt betaald.

Artikel 5

Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1         Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2         Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 

Materialen en licenties 

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen.

 

Artikel 7 

Klachten

7.1         Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2         Klachten moet je binnen 30 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3         Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 8 

Aansprakelijkheid

8.1         Ik span me naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik verstrek geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

8.2         De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3         In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het bedrag in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

 

Artikel 9 

Overmacht

9.1         Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd zonder enige verplichting tot  schade-   vergoeding  de  overeenkomst   door een schriftelijke   mededeling  zonder  gerechtelijke   tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

9.2         Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

9.3         In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

9.4         Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

 

Artikel 10 

Privacy Lees hier alles over de https://voorgoedslank.be/privacy

 

Artikel 11 

Overige

11.1       Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2       Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

11.3       Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

 

Artikel 12 

Geschillen

12.1       Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2       Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 13 

Toepasselijk recht

13.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 14 

Wijziging van de voorwaarden

14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken op mijn website.